ARAVA

Home / Projecte Diputació de Girona

Projecte Diputació de Girona

Subvencions als espais naturals de CatSubvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona 2022 – Medi Ambient
Marta Carola Diaz-Aguadoalunya, als hàbitats i espècies, en el
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

RAMADERIA

 • Introducció de la pastura del bestiar boví de carn de raça autòctona vaca de l’Albera en àrees estratègiques i complementàries de pastura de bosc i matolls en la prevenció dels incendis forestals. Aprofitament durant tot l’any.
 • Tasques de control del material vegetal de sotabosc. Manteniment de la biodiversitat en aquestes àrees mitjançant els efectes de la pastura racional extensiva.
 • Amb l’objectiu d’incentivar la pastura del ramat en àrees de bosc, es preveu l’adquisició d’abeuradors de gran resistència a l’exposició exterior, de material formigó.

Projecte realitzat amb ajut financer de

Descripció

 • Els nostres ramats pasturen pels camps i boscos durant tot l’any, mantenint els espais oberts com a tals. D’aquesta manera contribueixen a crear un mosaic de biòtops diferents i, per tant, mantenir una biodiversitat alta. També és molt important la feina que fan els nostres ramats en la prevenció d’incendis, donat que al pasturar en aquestes zones eviten l’acumulació excessiva de biomassa al bosc.
 • La recuperació d’antigues zones de pastura mitjançant desbrossament mecànic i la construcció de tanques elèctriques al voltant de les mateixes, ens permetrà poder fer una rotació adequada de les pastures amb els nostres ramats i així millorar els recursos, deixar descansar certes parcel·les quan cal, i en definitiva, recuperar la varietat de herbàcies pròpia de la zona, avui dia sobre-pasturada i empobrida
 • Aquesta raça bovina amb la que treballem, la Vaca de l’Albera, està perfectament adaptada a viure en aquestes muntanyes i alimentar-se principalment dels recursos del bosc. El programa de conservació d’aquesta raça amenaçada en perill d’extinció que es duu a terme a les dues explotacions ramaderes en qüestió, permet la pràctica de la ramaderia extensiva, la conservació de l’ofici de pastor de muntanya, el manteniment de les infraestructures necessàries per aquesta activitat (conservació de cabanes de pastor, jaces per tancar el bestiar, recuperació de fonts i abeuradors, …) i, en definitiva, mantenir viva aquesta muntanya amb les tradicionals activitats que s’han dut a terme durant segles.
Subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona 2022 – Medi Ambient Mas Roig Baussitges Vaca de L’Albera SL

RAMADERIA

 • Introducció de la pastura del bestiar boví de carn de raça autòctona vaca de l’Albera en àrees estratègiques i complementàries de pastura de bosc i matolls en la prevenció dels incendis forestals. Aprofitament durant tot l’any.
 • Tasques de control del material vegetal de sotabosc. Manteniment de la biodiversitat en aquestes àrees mitjançant els efectes de la pastura racional extensiva.
 • Amb l’objectiu d’incentivar la pastura del ramat en àrees de bosc, es preveu l’adquisició d’abeuradors de gran resistència a l’exposició exterior, de material formigó.

Projecte realitzat amb ajut financer de

Descripció

 • Els nostres ramats pasturen pels camps i boscos durant tot l’any, mantenint els espais oberts com a tals. D’aquesta manera contribueixen a crear un mosaic de biòtops diferents i, per tant, mantenir una biodiversitat alta. També és molt important la feina que fan els nostres ramats en la prevenció d’incendis, donat que al pasturar en aquestes zones eviten l’acumulació excessiva de biomassa al bosc.
 • La recuperació d’antigues zones de pastura mitjançant desbrossament mecànic i la construcció de tanques elèctriques al voltant de les mateixes, ens permetrà poder fer una rotació adequada de les pastures amb els nostres ramats i així millorar els recursos, deixar descansar certes parcel·les quan cal, i en definitiva, recuperar la varietat de herbàcies pròpia de la zona, avui dia sobre-pasturada i empobrida.

Aquesta raça bovina amb la que treballem, la Vaca de l’Albera,  està perfectament adaptada a viure en aquestes muntanyes i alimentar-se principalment dels recursos del bosc. El programa de conservació d’aquesta raça amenaçada en perill d’extinció que es duu a terme a les dues explotacions ramaderes en qüestió, permet la pràctica de la ramaderia extensiva, la conservació de l’ofici de pastor de muntanya, el manteniment de les infraestructures necessàries per aquesta activitat (conservació de cabanes de pastor, jaces per tancar el bestiar, recuperació de fonts i abeuradors, …) i, en definitiva, mantenir viva aquesta muntanya amb les tradicionals activitats que s’han dut a terme durant segles.

ARAVA - Mas de la LLosa-Baussitges. 17753 Espolla. Telf: 972.19.30.92 - 679.166.045