ARAVA

Home / Qui Som

Qui Som

 

QUÈ ÉS

L’Associació de Ramaders de la vaca de l’Albera és una associació sense ànim de lucre que mira de vetllar per la expansió d’aquesta raça autòctona catalana, la Vaca de l’Albera, avui en dia en perill d’extinció.

 

QUI LA FORMA

L’Associació de Ramaders de la Vaca de l’Albera (ARAVA) està formada per tots els ramaders que tinguin en cessió algun individu d’aquesta raça lliurat per l’Associació Baussitges d’amics de la Vaca de l’Albera (ABAVA).
Podran formar part d’ARAVA tots aquells que estiguin interessats en col•laborar al manteniment, la promoció, o qualsevol altre activitat que ajudi i impulsi la salvaguarda de la Raça.
A partir del 2017, els socis hauran de pagar una quota anual.

 

FUNCIONS

L’Associació disposa de personal per fer diverses feines:

♦ Assessorament i suport tècnic als ramaders que la formen.
♦ Captació de noves explotacions ramaderes.
♦ Definir els estàndards racials de les dues línies genealògiques existents de la Vaca de l’Albera (la fagina i la negra), així com gestionar el llibre genealògic.
♦ Promoure els instruments necessaris per incrementar la productivitat de la raça, millorant el seu maneig i fent un aprofitament adequat dels recursos.
♦ Defensar davant els organismes públics i privats els objectius de l’Associació.
♦ Aconseguir recursos econòmics mitjançant subvencions, donacions, espònsors, quotes d’associats o qualsevol altra medi legalment permès, per millorar les feines que es fan.
♦ Realitzar/promoure l’assistència a fires, certàmens i qualsevol altra activitat que promocionin les qualitats de la raça.
♦ Contractar serveis a empreses o professionals.
♦ Adquisició de maquinària i material per la seva utilització per part dels associats.
♦ Organització de cursets per millorar la professionalitat dels associats.
♦ El seguiment dels diferents ramats distribuïts arreu de Catalunya.
♦ Portar el Llibre Genealògic de la raça.
♦ Informar sobre els ajuts existents.
♦ Portar a bon fi els projectes ja en marxa sobre la caracterització genètica dels animals i l’elaboració de fitxes morfològiques descriptives de cada individu.
♦ Seguiment de les relacions mare-vedell per control de fertilitat i parentesc.
♦ Selecció genètica i morfològica dels mascles reproductors.
♦ Expansió de la raça.
♦ Control de naixements.
♦ Vigilància de l’edat de la població principal de la raça (controls d’edats dels ramats de BAUSSITGES)
♦ Control dels mascles reproductors i el canvi entre les diferents explotacions per evitar problemes de consanguinitat.
♦ Continuar amb la millora de l’engreix dels vedells per optimitzar rendiments i millorar la qualitat de la carn. S’està fent una feina molt important per en Joan Dalmau, amb la col•laboració de diversos veterinaris de la UAB.
♦ Fer estudis de caracterització de la carn amb la col•laboració de l’IRTA.
♦ Accions de promoció de la vaca i de la seva carn com producte exclusiu.
♦ Publicacions i xarrades sobre la vaca.
♦ Promocionar la festa de l’Esquellada per donar-la a conèixer.
♦ Promocionar la raça a la Catalunya nord.
♦ Mantenir activa la web.

♦ En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

ASSOCIACIÓ BAUSSITGES D’AMICS DE LA VACA DE L’ALBERA

L’Associació Baussitges d’Amics de la Vaca de l’Albera (ABAVA) és la propietària de totes les Vaques de l’Albera. És ella la que pot cedir vaques a altres titulars d’explotacions ramaderes que estiguin interessats en mantenir petits o grans ramats d’aquesta raça, sempre respectant les condicions especificades per l’Associació.
L’objectiu principal de l’Associació és la conservació, expansió, millora genètica, promoció i qualsevol altra activitat que beneficiï a la Vaca de l’Albera. Com objectius secundaris te la conservació, expansió, millora genètica, promoció i qualsevol altra activitat que beneficiï a altres races autòctones de Catalunya, principalment les que estiguin es perill d’extinció.

ARAVA - Mas de la LLosa-Baussitges. 17753 Espolla. Telf: 972.19.30.92 - 679.166.045